GROOTSCHALIGE ENERGIEOPWEKKING

VISIE  VERENIGING KEMPENENERGIE

  1. KempenEnergie onderschrijft het standpunt dat grootschalige energie opwekking noodzakelijk en urgent is om de klimaatdoelstelling te realiseren. Er moeten nu grote stappen gezet worden om onomkeerbare processen in de klimaatverstoring (opwarming van de aarde) te voorkomen.
  2. KempenEnergie richt zich met betrekking tot de hoeveelheid op te wekken elektriciteit en de toe te passen technieken op de Regionale Energie Strategie (RES) van de MRE (Metropool Regio Eindhoven).
  3. Gezien het tempo waarin technieken voor duurzame energie zich ontwikkelen, beschouwt KempenEnergie de huidige zon- en windinstallaties als tijdelijke oplossingen (15 tot 25 jaar).
  4. De keuze van mogelijke locaties voor windmolens en zonneparken is aan de gemeenten.
  5. Voor grootschalige opwekking van zonne-energie gaat KempenEnergie ook op zoek naar geschikte daken, locaties met medegebruik (bijvoorbeeld parkeerplaatsen) en terreinen zonder landschappelijke kwaliteit (zie Zonnepark Welschap).
  6. KempenEnergie spant zich in om maximale betrokkenheid van de inwoners van de vijf Kempengemeenten te realiseren bij de ontwikkeling van grootschalige energieprojecten. Het uitgangspunt daarbij is 50% participatie. Inwoners worden betrokken bij de keuzes van de locaties, de ontwikkeling en het beheer van de installaties. Door financieel te participeren krijgen deelnemers directe zeggenschap en delen zij in de opbrengsten.
  7. Opbrengsten uit grootschalige energieopwekking gaat KempenEnergie herinvesteren in projecten die de energietransitie en andere duurzame ontwikkelingen bevorderen.
  8. Voor de ontwikkeling en het beheer van installaties zoekt KempenEnergie de samenwerking met gemeenten en marktpartijen.
  9. KempenEnergie richt voor het realiseren van de 50% participatie een nieuwe coöperatie op. Het plan is om dit samen met Veldhoven Duurzaam te doen.
  10. Deze coöperatie wordt onderdeel van de Federatie van Energiecoöperaties in Zuidoost Brabant (www.fezob.nl).